Der hersker som oftest en udbredt opfattelse af, at det primært er unge mennesker, der handler på nettet. Dette er imidlertid langt fra den fulde sandhed, da eksempelvis salget af hjælpemidler til ældre er steget markant den seneste årrække. Selvfølgelig foretages en hel del af disse køb med alt sandsynlighed af yngre pårørende til de danske ældre, men der kan omvendt næppe sås tvivl om, at de ældre også selv er aktive i online-handlen. Mange vælger eksempelvis i stigende grad at gå på jagt efter den helt rigtige rollator ved hjælp af nettes utallige muligheder. Dette er og bliver nemlig en hurtigere og mere effektiv måde at få et grundigt overblik over markedets enorme sortiment. Uanset om hjælpemidlerne er til én selv eller til et ældre familiemedlem eller bekendtskab, er der således et væld af fordele at komme efter. Der er jo ingen grund til at tage den lange tur til den lokale forhandler, når dette i sidste ende ikke giver dig et retvisende billede af de endeløse alternativer, som der er til rådighed.

Flere online-forhandlere styrker deres udbud af ældre-hjælpemidler

Stigningen i salget af produkter, såsom en sammenklappelig rollator, er naturligvis blevet bemærket af de forskellige forhandlere på markedet, som beskæftiger sig med hjælpemidler til ældre. Af denne årsag har de fleste selvfølgelig sidenhen valgt at styrke deres udbud af produkter og produktkategorier for at imødekomme den stigende efterspørgsel. Der er således rigeligt med konkurrence, selvom det fortsat i den grad ikke er en dårlig idé at tage sin virksomhed i samme retning, som de mange andre producenter. Ethvert marked styres af udbud og efterspørgsel, og realiteten er i øjeblikket, at efterspørgslen konstant bliver større og større – derfor er det kun naturligt, at udbuddet står til at stige eksponentielt i den kommende tid. Der er imidlertid god grund til at bide mærke i forskellene på et lokalt marked og et online-marked. Om end der utvivlsomt kan være masser af konkurrence i et lokalt område, har online-udbyderne ændret omstændighederne drastisk. På nettet kan alle og enhver konkurrere med hinanden, og det leder i sidste ende til et mere mangfoldigt marked med masser af udbydere og masser af gode produkter og tilbud til kunderne.

Derfor stiger salget af hjælpemidler til ældre online

Der kan være mange forklaringsårsager til, at flere og flere tyer til internettet for at købe hjælpemidler til ældre på nettet. Først og fremmest er der jo tale om en udvikling, som også ses på mange andre områder. Det er imidlertid bemærkelsesværdigt, hvor meget fremgang der er inden for lige netop denne branche. En eventuel forklaring kunne være, at flere ældre i stigende grad har eller tilegner sig kompetencerne til at færdes online. Dette bryder med idéen om, at de ældre generationer ikke er i stand til at anvende computere, mobiltelefoner og lignende elektronik på samme måde som de yngre. Samtidigt er der som allerede nævnt nok også tale om, at mange yngre pårørende i stigende grad ser fordelene ved at handle over nettet fremfor i de fysiske forhandlere.